Missie en visie

Samen met u werkt Surplus Zorg actief aan een gevarieerd aanbod in zorg, wonen en welzijn voor ouderen. Vanuit de ambitie de zorgvraag zodanig te beantwoorden dat de cliënt zich bij ons thuisvoelt. Hierbij kan de cliënt rekenen op deskundigheid, betrokkenheid en enthousiasme. Aan medewerkers wordt hiermee de mogelijkheid geboden zich te ontplooien in onze mensgerichte organisatie.

Visie op zorg
De zorgvisie van Surplus Zorg heeft als belangrijk uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening zoveel als mogelijk moet aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de individuele cliënt. Dat kan alleen door zoveel mogelijk met die cliënt in gesprek te blijven over wat diens wensen zijn. Surplus Zorg wil flexibel en creatief inspelen op die wensen. Dat doen we door een zo’n breed mogelijk pakket voorzieningen aan te bieden. Van lichte ondersteuning aan huis tot zware en complexe zorg in het verpleeghuis. Er zijn daarnaast voorzieningen die we samen met andere thuiszorgorganisaties aanbieden.

Visie op medewerkers
De kwaliteit van de zorg die Surplus Zorg biedt is in hoge mate afhankelijk van de deskundigheid van de medewerkers. Logischerwijs investeert Surplus Zorg hierin. Immers de wijze waarop Surplus Zorg omgaat met haar medewerkers, bepaalt hoe de medewerkers omgaan met de cliënten. Dat wil zeggen dat in elke individuele situatie samen wordt nagedacht over het inspelen op de door de medewerker geuite wensen en behoeften.