Zorgarrangement 3 V&V

"Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging". U bent door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerd voor zorgzwaartepakket 3, ‘beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging’. U heeft vanwege lichamelijke problemen behoefte aan een woon-/zorgomgeving waar u kunt vertrouwen op 24 uur zorg in de nabijheid. Surplus Zorg biedt u optimale ondersteuning, zorg en activiteiten, zodat u zo lang mogelijk in het woonzorgcentrum kunt blijven wonen. De hoeveelheid zorg die u krijgt wordt uitgedrukt in uren per week. Zorgzwaartepakket 3 omvat gemiddeld 9,5 tot 11,5 uur verzorging en begeleiding.

Kwaliteit van de zorg
Surplus Zorg zorgt ervoor dat u goede zorg krijgt. Dat betekent dat de medewerkers ervoor zorgen dat uw lichaam goed verzorgd is. U krijgt aandacht voor uw gezondheid. U krijgt gevarieerd eten en drinken. U kunt meedoen aan dagbesteding. U krijgt geestelijke verzorging als u dat wenst.
Samen met u en/of uw vertegenwoordiger wordt er een zorgleefplan opgesteld dat past bij uw situatie en wensen. In een zorgleefplan staan de zorgafspraken die tussen u en uw persoonlijk begeleider zijn gemaakt. Tevens worden hierin de gemaakte afspraken met betrekking tot aanvullende diensten opgenomen (bron: gebruikersgids zorgzwaartepakketten versie 2010).

Welke zorg krijgt u?
Zorgactiviteiten:
U krijgt volledige hulp bij uw persoonlijke verzorging zoals u dat wenst. Surplus Zorg biedt u zo nodig ook begeleiding bij het eten en drinken, en waar nodig wordt hulp geboden als u zich wilt verplaatsen.

Welzijnsactiviteiten:
Om sociale contacten te bevorderen kunt u deelnemen aan welzijnsactiviteiten, zoals koffie en thee drinken, uitstapjes, handwerken en spelactiviteiten. Deze vinden centraal plaats en zijn voor alle cliënten van het woonzorgcentrum toegankelijk. Tevens is er een aanbod van groepsactiviteiten om de dag te structureren en vereenzaming tegen te gaan.

Begeleiding:
Mogelijk heeft u behoefte aan enige begeleiding op het gebied van het nemen van besluiten, het komen tot oplossingen, deelname aan het maatschappelijk leven en het uitvoeren van complexere taken. Indien u dit wenst kunt u hierbij hulp vragen.

Huishoudelijke activiteiten:
Surplus Zorg verzorgt de huishoudelijke taken, met uitzondering van de schoonmaak van uw persoonlijke eigendommen.

Geestelijke verzorging:
Surplus Zorg stimuleert individuele contacten vanuit uw eigen geloofstraditie. De plaatselijke geloofsgemeenschappen zorgen voor vieringen en gebedsmomenten in de woonzorgcentra.

Behandeling
De huisarts, of in uitzonderlijke situaties, de specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg.
De specialist ouderen geneeskunde is verantwoordelijk voor de inhoud van uw zorgleefplan. Aan de hand van het zorgleefplan worden de benodigde (para)medische disciplines ingezet.

Zorgarrangement 3 wordt in de volgende locaties van Surplus Zorg geboden:

• Fijnaart: Fendertshof.
• Klundert: Mauritshof.
• Zevenbergen: Woonzorgcentrum Zevenbergen en De Westhoek.
• Zevenbergschen Hoek: St. Martinus.
• Lage Zwaluwe: De Ganshoek.
• Terheijden: Antonius Abt.
• Breda: De Werve.

Financiering
Uw verblijf wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast is er sprake van een, aan het inkomen gerelateerde, eigen bijdrage. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd, hierover wordt u van tevoren geïnformeerd.

Terug naar vorige pagina