Zorgarrangement 5b V&V

"Beschermd wonen met BOPZ erkenning met intensieve dementiezorg". U bent door het CIZ geïndiceerd voor zorgzwaartepakket 5, ‘beschermd wonen, op een afdeling/unit met BOPZ erkenning, met intensieve dementiezorg’. U heeft behoefte aan verschillende vormen van zorg zoals: verzorging, begeleiding en behandeling door verschillende specialisten en/of behandelaars. Deze vormen van zorg worden op elkaar afgestemd en kunnen 24 uur per dag geboden worden. De regie van uw leven nemen wij in grote mate van u over. Het aanbod van onze zorg varieert qua intensiteit van uw persoonlijke situatie. Wij bieden u een prettig woonklimaat, dat aansluit bij en gericht is op het in stand houden van uw eigen levensstijl. De zorg is voornamelijk gericht op uw geestelijke problemen en wordt, waar nodig, ondersteund vanuit de mantelzorg.

De hoeveelheid zorg die u krijgt, wordt uitgedrukt in ‘uren per week’. Zorgzwaartepakket 5 omvat gemiddeld 16,5 tot 20 uur zorg en begeleiding.

Kwaliteit van de zorg
Surplus Zorg zorgt ervoor dat u goede zorg krijgt. Dat betekent dat de medewerkers ervoor zorgen dat uw lichaam goed verzorgd is. U krijgt aandacht voor uw gezondheid. U krijgt gevarieerd eten en drinken. U kunt meedoen aan dagbesteding en u krijgt geestelijke verzorging als u dat wenst.
Samen met u en/of uw vertegenwoordiger wordt er een zorgleefplan opgesteld dat past bij uw situatie en wensen. In een zorgleefplan staan de zorgafspraken die tussen u en uw persoonlijk begeleider zijn gemaakt. Tevens worden hierin de gemaakte afspraken met betrekking tot aanvullende diensten opgenomen (bron: gebruikersgids zorgzwaartepakketten versie 2010).

Welke zorg krijgt u?
Zorgactiviteiten:
Surplus Zorg biedt u hulp of overname bij alle dagelijkse handelingen. U kunt hierbij denken aan zorg bij:
• wassen, douchen en kleden;
• opstaan en naar bed gaan;
• toiletgang;
• eten en drinken;
• gebitsverzorging, haren, nagels en huid.

Welzijnsactiviteiten:
Om sociale contacten te bevorderen kunt u deelnemen aan welzijnsactiviteiten, zoals koffie en thee drinken, uitstapjes, handwerken en spelactiviteiten. Deze vinden centraal plaats en zijn voor alle cliënten van het woonzorgcentrum toegankelijk. Tevens is er een aanbod van groepsactiviteiten om de dag te structureren en vereenzaming tegen te gaan.

Psychosociale begeleiding:
Surplus Zorg biedt sociale activiteiten aan en stimuleert deze ook. Er wordt begeleiding en ondersteuning geboden bij problemen met handhaving in de eigen omgeving. Uw mantelzorger wordt begeleid bij problemen die samenhangen met uw ziekte en/of opname.

Huishoudelijke activiteiten:
Surplus Zorg regelt en verzorgt de huishoudelijke taken, met uitzondering van de schoonmaak van uw persoonlijke eigendommen.

Geestelijke verzorging:
Surplus Zorg stimuleert individuele contacten vanuit uw eigen geloofstraditie. Wij bieden de cliënten van onze woonzorgcentra tevens de mogelijkheid om geestelijke verzorging te ontvangen vanuit Surplus Zorg.
 
Behandeling
Een specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor de medische zorg en voor de inhoud van het zorgleefplan. Aan de hand van het zorgleefplan worden de benodigde disciplines ingezet.

Zorgarrangement 5 wordt in de volgende locaties van Surplus Zorg geboden:

• Fijnaart: Fendertshof, afdeling ‘t Kompas
• Zevenbergen: Woonzorgcentrum Zevenbergen, afdelingen de Branding en de Watertoren
• Terheijden: Antonius Abt, afdeling de Kleine Schans

Financiering
Uw verblijf wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast is er sprake van een, aan het inkomen gerelateerde, eigen bijdrage. Voor sommige activiteiten wordt er een eigen bijdrage gevraagd, hierover wordt u van tevoren geïnformeerd.

Terug naar vorige pagina