Zorgarrangement 6 V&V

"Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging". U bent door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerd voor zorgzwaartepakket 6, ‘beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging’. U heeft vanwege uw lichamelijke of chronische ziekte veel beperkingen. Er is sprake van ernstig verminderd lichamelijk en sociaal functioneren waardoor u behoefte heeft aan een beschermde woon-/zorgomgeving waar 24 uur direct oproepbare intensieve verpleging en verzorging aanwezig en beschikbaar is. U heeft daarnaast behoefte aan verschillende vormen van zorg zoals: verzorging, begeleiding en behandeling door verschillende specialisten en/of behandelaars. Deze vormen van zorg worden op elkaar afgestemd en kunnen 24 uur per dag geboden worden. De hoeveelheid zorg die u krijgt, wordt uitgedrukt in uren per week. Zorgzwaartepakket 6 omvat gemiddeld 16,5 tot 20 uur zorg en begeleiding.

Kwaliteit van de zorg
Surplus Zorg zorgt ervoor dat u goede zorg krijgt. Dat betekent dat de medewerkers ervoor zorgen dat uw lichaam goed verzorgd is. U krijgt aandacht voor uw gezondheid. U krijgt gevarieerd eten en drinken. U kunt meedoen aan dagbesteding. U krijgt geestelijke verzorging als u dat wenst.
Samen met u en/of uw vertegenwoordiger wordt er een zorgleefplan opgesteld dat past bij uw situatie en wensen. In een zorgleefplan staan de zorgafspraken die tussen u en uw persoonlijk begeleider zijn gemaakt. Tevens worden hierin de gemaakte afspraken met betrekking tot aanvullende diensten opgenomen (bron: gebruikersgids zorgzwaartepakketten versie 2010).

Welke zorg krijgt u?
Zorgactiviteiten:
U krijgt volledige hulp bij uw persoonlijke verzorging zoals u dat wenst. U kunt hierbij o.a. denken aan hulp bij:
• wassen, douchen en kleden;
• opstaan en naar bed gaan;
• toiletgang;
• eten en drinken;
• gebitsverzorging, haren, nagels en huid;
• wondverzorging en pijnbestrijding;
• medicatie.

Welzijnsactiviteiten:
Om sociale contacten te bevorderen kunt u deelnemen aan georganiseerde welzijnsactiviteiten, zoals koffie en thee drinken, uitstapjes, hand/knutselwerken en spelactiviteiten. Deze vinden centraal plaats en zijn voor alle cliënten van het woonzorgcentrum toegankelijk. Soms kan het nodig zijn dat een groot deel van uw dagelijks leven door ons geregeld moet worden. Wij bieden u dan structuur en activiteiten door verblijf in een gezamenlijke huiskamer. Uw programma wordt opgesteld aan de hand van uw zorgleefplan.

Begeleiding:
Surplus Zorg helpt u goed te functioneren in uw eigen omgeving. Onze begeleiding stemmen we af op uw situatie. We gaan hierbij altijd uit van uw wensen en behoeften.

Huishoudelijke activiteiten:
Surplus Zorg regelt en verzorgt de huishoudelijke taken, met uitzondering van de schoonmaak van uw persoonlijke eigendommen.

Geestelijke verzorging:
Surplus Zorg stimuleert individuele contacten vanuit uw eigen geloofstraditie. Wij bieden cliënten van onze woonzorgcentra tevens de mogelijkheid om geestelijke verzorging te ontvangen vanuit Surplus Zorg.

Behandeling
Een specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor de medische zorg en voor de inhoud van uw zorgleefplan. Aan de hand van het zorgleefplan worden de benodigde (para)medische disciplines ingezet.

Zorgarrangement 6 wordt in de volgende locaties van Surplus Zorg geboden:

• Fijnaart: Fendertshof
• Klundert: Mauritshof
• Zevenbergen: Woonzorgcentrum Zevenbergen en de Westhoek
• Zevenbergschen Hoek: St. Martinus
• Lage Zwaluwe: De Ganshoek
• Terheijden: Antonius Abt
• Breda: De Werve

Financiering
Uw verblijf wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast is er sprake van een, aan het inkomen gerelateerde, eigen bijdrage. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd, hierover wordt u van tevoren geïnformeerd.

Terug naar vorige pagina