Zorgarrangement 7a V&V

"Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege een geronto-psychiatrische aandoening, gericht op begeleiding". U bent door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerd voor zorgzwaartepakket 7 (op basis van VV, GGZb of LG), ‘Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding’. Zorgarrangement 7a biedt intensieve begeleiding bij psychische en geheugen problemen. Dit betekent dat u woont in een veilige, beschermde omgeving. U kunt niet of nauwelijks zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk leven en u heeft daarbij volledige begeleiding nodig, overname van taken is noodzakelijk. U heeft behoefte aan een vaste structuur en hulp bij het organiseren van de dag.

Er is sprake van gedragsproblematiek, waardoor vaak of continu hulp, toezicht of sturing nodig is. De gedragsproblemen zijn erg verschillend, maar moeite hebben met het omgaan met andere mensen en verbaal agressief gedrag komen in veel situaties voor. U heeft psychiatrische problemen, zowel passief als actief van aard. U heeft zeer regelmatig en op meerdere momenten per dag behoefte aan zorg en ondersteuning. De zorgverlening en deskundigheid zijn voortdurend in de buurt.

De hoeveelheid zorg die u krijgt, wordt uitgedrukt in ‘uren per week’. Zorgzwaartepakket 7 omvat gemiddeld 20 tot 24,5 uur zorg en begeleiding.

Kwaliteit van de zorg
Surplus Zorg zorgt ervoor dat u goede zorg krijgt. Dat betekent dat de medewerkers ervoor zorgen dat uw lichaam goed verzorgd is. U krijgt aandacht voor uw gezondheid. U krijgt gevarieerd eten en drinken. U kunt meedoen aan activiteiten en u krijgt geestelijke verzorging als u dat wenst.
Samen met u en/of uw vertegenwoordiger wordt er een zorgleefplan opgesteld dat past bij uw situatie en wensen. In een zorgleefplan staan de zorgafspraken die tussen u en uw persoonlijk begeleider zijn gemaakt. Tevens worden hierin de gemaakte afspraken met betrekking tot aanvullende diensten opgenomen (bron: gebruikersgids zorgzwaartepakketten versie 2010).
 
Welke zorg krijgt u?
Zorgactiviteiten:
U heeft veel hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging. Wij bieden ondersteuning en hulp bij verzorgingstaken. Indien nodig zullen wij taken van u overnemen. Wij bieden onder andere zorg bij:
• wassen, douchen en kleden;
• opstaan en naar bed gaan;
• lopen en opstaan uit een stoel;
• het verplaatsen in bed;
• eten en drinken;
• toiletgang;
• gebitsverzorging, haren, nagels en huid;
• medicatie.

Welzijnsactiviteiten:
U kunt deelnemen aan zowel individuele activiteiten als activiteiten in groepsverband. De activiteiten worden opgesteld aan de hand van het zorgleefplan. Er wordt gezocht naar een dagprogramma dat past bij uw leeftijd en interesse.
 
Begeleiding:
U heeft behoefte aan begeleiding op het gebied van het nemen van besluiten, het komen tot oplossingen, deelname aan het maatschappelijk leven en het uitvoeren van complexere taken. Medewerkers van Surplus Zorg helpen u met het organiseren van de dag. Zij helpen u ook om actief te zijn en met andere mensen om te gaan. Ze helpen u om zinvol bezig te zijn. U krijgt extra begeleiding om u te helpen bij speciale problemen; als u heel snel boos, bang of verdrietig bent.

Huishoudelijke activiteiten:
Surplus Zorg verzorgt de huishoudelijke taken, met uitzondering van de schoonmaak van uw persoonlijke eigendommen.

Geestelijke verzorging:
Surplus Zorg stimuleert individuele contacten vanuit uw eigen geloofstraditie. Wij bieden de cliënten van onze woonzorgcentra tevens de mogelijkheid om geestelijke verzorging te ontvangen vanuit Surplus Zorg.

Behandeling
De specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het zorgleefplan en de medische zorg. Aan de hand van het zorgleefplan worden de benodigde disciplines ingezet, waaronder in ieder geval een psycholoog.

Zorgarrangement 7a wordt in de volgende locaties van Surplus Zorg geboden:

• Terheijden: Antonius Abt, afdeling de Haven

Financiering
Het verblijf wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast is er sprake van een, aan het inkomen gerelateerde, eigen bijdrage. Voor sommige activiteiten wordt er een eigen bijdrage gevraagd, hierover wordt u van tevoren geïnformeerd.

Terug naar vorige pagina