Zorgarrangement 7b V&V

"Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege een ernstige chronische aandoening of ernstige dementie, gericht op verzorging/verpleging". U bent door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerd voor zorgzwaartepakket 7 ‘Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding’. Zorgarrangement 7b legt de nadruk op chronische lichamelijke aandoeningen en/of ernstige dementie waarbij er sprake kan zijn van gedragsproblematiek. Dit betekent dat u woont in een veilige, beschermde omgeving. U heeft vanwege een chronische ziekte specifieke begeleiding nodig. De zorgverlening en deskundigheid is voortdurend in nabijheid. De hoeveelheid zorg die u krijgt, wordt uitgedrukt in ‘uren per week’. Zorgzwaartepakket 7 omvat gemiddeld 20 tot 24,5 uur zorg en begeleiding.

Kwaliteit van de zorg
Surplus Zorg zorgt ervoor dat u goede zorg krijgt. Dat betekent dat de medewerkers ervoor zorgen dat uw lichaam goed verzorgd is. U krijgt aandacht voor uw gezondheid. U krijgt gevarieerd eten en drinken. U kunt meedoen aan activiteiten en u krijgt geestelijke verzorging als u dat wenst.
Samen met u en/of uw vertegenwoordiger wordt er een zorgleefplan opgesteld dat past bij uw situatie en wensen. In een zorgleefplan staan de zorgafspraken die tussen u en uw persoonlijk begeleider zijn gemaakt. Tevens worden hierin de gemaakte afspraken met betrekking tot aanvullende diensten opgenomen (bron: gebruikersgids zorgzwaartepakketen versie 2010).
 
Welke zorg krijgt u?
Zorgactiviteiten:
U heeft veel hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging. Wij bieden ondersteuning en hulp bij verzorgingstaken. Indien nodig zullen wij taken van u overnemen. Wij bieden onder andere zorg bij:
• wassen, douchen en kleden;
• opstaan en naar bed gaan;
• lopen en opstaan uit een stoel;
• het verplaatsen in bed;
• eten en drinken;
• toiletgang;
• gebitsverzorging, haren, nagels en huid;
• medicatie.

Welzijnsactiviteiten:
U kunt deelnemen aan zowel individuele activiteiten als activiteiten in groepsverband. De activiteiten worden opgesteld aan de hand van het zorgleefplan. Er wordt gezocht naar een dagprogramma dat bij u past, wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen, hobby’s en belangstelling.

Begeleiding:
U heeft, met betrekking tot uw sociale redzaamheid, hulp nodig. Overname van taken is noodzakelijk. De medewerkers helpen u met het organiseren van een zinvolle dagbesteding. U heeft behoefte aan begeleiding op het gebied van oriëntatie, geheugen, denken, concentratie en motivatie. Er is sprake van continu hulp, toezicht of sturing.

Huishoudelijke activiteiten:
Surplus Zorg verzorgt de huishoudelijke taken, met uitzondering van de schoonmaak van uw persoonlijke eigendommen.

Geestelijke verzorging:
Surplus Zorg stimuleert individuele contacten vanuit uw eigen geloofstraditie. Wij bieden de cliënten van onze woonzorgcentra tevens de mogelijkheid om geestelijke verzorging te ontvangen vanuit Surplus Zorg.

Behandeling
De specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het zorgleefplan en de medische zorg. Aan de hand van het zorgleefplan worden de benodigde (para)medische disciplines ingezet.

Zorgarrangement 7b wordt in de volgende locaties van Surplus Zorg geboden:

• Fijnaart: Fendertshof, afdeling het Kompas
• Zevenbergen: Woonzorgcentrum Zevenbergen, afdelingen de Branding en de Watertoren
• Terheijden: Antonius Abt, afdeling de kleine Schans

Financiering
Het verblijf wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast is er sprake van een, aan het inkomen gerelateerde, eigen bijdrage. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd, hierover wordt u van tevoren geïnformeerd.

Terug naar vorige pagina