Zorgarrangement 8 V&V

"Beschermd wonen met zeer intensieve zorg,vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging en verpleging". U bent door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerd voor zorgzwaartepakket 8, ‘beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging en verpleging’. U heeft, vanwege uw specifieke ziekte in een vergevorderde fase (bijvoorbeeld ziekte van Huntington, ALS of MS), zware lichamelijke beperkingen. Mogelijk kunt u niet meer voor uzelf zorgen en bent u 24 uur per dag helemaal afhankelijk van intensieve verzorging, verpleging en begeleiding.

In een beschermde woon-/zorgomgeving is speciale zorg, 24 uur per dag, direct oproepbaar, in de nabijheid aanwezig, of beschikbaar. U heeft daarnaast behoefte aan verschillende vormen van zorg zoals: verzorging, begeleiding en behandeling door verschillende specialisten en/of behandelaars. Deze vormen van zorg worden op elkaar afgestemd en kunnen 24 uur per dag geboden worden. De hoeveelheid zorg die u krijgt, wordt uitgedrukt in uren per week.

Zorgzwaartepakket 8 omvat gemiddeld 24,5 tot 29,5 uur zorg en begeleiding.

Kwaliteit van de zorg
Surplus Zorg zorgt ervoor dat u goede zorg krijgt. Dat betekent dat de medewerkers ervoor zorgen dat uw lichaam goed verzorgd is. U krijgt aandacht voor uw ziekte. U krijgt gevarieerd eten en drinken. U krijgt dagstructuur met een gevarieerd aanbod in dagbesteding en u krijgt geestelijke verzorging als u dat wenst.
Samen met u en/of uw vertegenwoordiger wordt er een zorgleefplan opgesteld dat past bij uw situatie en wensen. In een zorgleefplan staan de zorgafspraken die tussen u en uw persoonlijk begeleider zijn gemaakt. Tevens worden hierin de gemaakte afspraken met betrekking tot aanvullende diensten opgenomen (bron: gebruikersgids zorgzwaartepakketten versie 2010).

Welke zorg krijgt u?
Zorgactiviteiten:
U krijgt veel hulp en mogelijk overname bij alle aspecten van uw persoonlijke verzorging en dagelijkse handelingen. U heeft continu behoefte aan gespecialiseerde verzorging en verpleging. U moet altijd iemand in de buurt hebben. Wij bieden u onder andere zorg bij:
• wassen, douchen en kleden;
• opstaan en naar bed gaan;
• toiletgang;
• eten en drinken;
• gebitsverzorging, haren, nagels en huid;
• medicatie.

Welzijnsactiviteiten:
U krijgt, als dat nodig is, volledige begeleiding met betrekking tot uw sociale zelfredzaamheid. Welzijnsactiviteiten zoals koffie/thee drinken, muziek, uitstapjes en spelactiviteiten, vinden centraal plaats en zijn voor alle cliënten van woonzorgcentrum of afdeling toegankelijk.
Uw deelname aan het dagprogramma vindt plaats in een huiskamer, veelal in groepsverband maar ook individueel. De activiteiten worden opgesteld aan de hand van het zorgleefplan en uw wensen en behoeften. 

Begeleiding:
Als dat nodig is, bieden wij u een vaste dagstructuur. Op basis van uw wensen en behoeften bepalen we samen met u welke zorg en begeleiding het beste bij u passen. Hierbij letten we op eventuele gedragsproblemen, verandering van persoonlijkheid en/of psychische problemen.

Huishoudelijke activiteiten:
Surplus Zorg regelt en verzorgt de huishoudelijke taken, met uitzondering van de schoonmaak van uw persoonlijk eigendommen.

Geestelijke verzorging:
Surplus Zorg stimuleert individuele contacten vanuit uw eigen geloofstraditie. Wij bieden de cliënten van onze woonzorgcentra tevens de mogelijkheid om geestelijke verzorging te ontvangen vanuit Surplus Zorg.

Behandeling
Een specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor de medische zorg en voor de inhoud van het zorgleefplan. Aan de hand van het zorgleefplan worden de benodigde paramedische disciplines ingezet.

Zorgarrangement 8 wordt in de volgende locaties van Surplus Zorg geboden:

• Fijnaart: Fendertshof          
• Zevenbergen: Woonzorgcentrum Zevenbergen

Financiering
Uw verblijf wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast is er sprake van een, aan het inkomen gerelateerde, eigen bijdrage. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd, hierover wordt u van tevoren geïnformeerd.

Terug naar vorige pagina