Zorgarrangement 9a V&V

"Verblijf met herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging". U bent door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerd voor zorgzwaartepakket 9, ‘herstelgerichte verpleging en verzorging’. Surplus Zorg maakt hierbij een onderscheid tussen herstelgerichte verpleging en specifieke CVA verpleging. Zorgarrangement 9a is gericht op herstelgerichte verpleging, bijvoorbeeld na een knie- of heupoperatie.

U heeft moeite met bewegen als gevolg van een operatie of andere oorzaak en u heeft behoefte aan revalidatiezorg die van korte duur is. U ontvangt behandeling en begeleiding van verschillende specialisten die de zorg op elkaar afstemmen. Zorg en ondersteuning is 24 uur per dag beschikbaar.
Het doel is dat u zo zelfstandig mogelijk leert te functioneren, met of zonder hulpmiddelen en/of aanpassingen. Dit gebeurt met hulp van uw familie en/of mantelzorgers en in een multidisciplinair verband; diverse specialisten zijn bij uw zorg betrokken. Het doel is u te laten terugkeren naar uw thuissituatie of een andere setting. De hoeveelheid zorg die u krijgt, wordt uitgedrukt in uren per week. Zorgzwaartepakket 9 omvat gemiddeld 18 tot 22 uur zorg en begeleiding.

Kwaliteit van de zorg
Surplus Zorg zorgt ervoor dat u goede zorg krijgt. Dat betekent dat de medewerkers ervoor zorgen dat uw lichaam goed verzorgd is. U krijgt aandacht voor uw gezondheid. U krijgt gevarieerd eten en drinken. U kunt meedoen aan dagbesteding. U krijgt geestelijke verzorging als u dat wenst.
Samen met u en/of uw vertegenwoordiger wordt er een zorgleefplan opgesteld dat past bij uw situatie en wensen. In een zorgleefplan staan de zorgafspraken die tussen u en uw persoonlijk begeleider zijn gemaakt. Tevens worden hierin de gemaakte afspraken met betrekking tot aanvullende diensten opgenomen (bron: gebruikersgids zorgzwaartepakketten versie 2010).

Welke zorg krijgt u?
Zorgactiviteiten:
In het begin van uw verblijf ontvangt u intensieve hulp en nemen wij bepaalde zorgtaken van u over, bijvoorbeeld wassen en/of aankleden. Tijdens uw verblijf leert u steeds meer zelf te doen. We richten ons in onze zorg steeds meer op het zo zelfstandig mogelijk functioneren (herstelzorg en ontwikkelingsgerichte zorg). Wij letten hierbij op eventuele veranderingen in uw functioneren en uw situatie. U heeft bijvoorbeeld op een bepaald moment minder of andere zorg nodig. De zorg en ondersteuning worden in dat geval aangepast. Wij bieden u hulp bij:
• wassen, douchen en kleden;
• opstaan en naar bed gaan;
• toiletgang.
Gespecialiseerde verpleegkundige zorg is mogelijk.

Welzijnsactiviteiten:
U kunt deelnemen aan welzijnsactiviteiten op de locatie. Surplus Zorg biedt dagbesteding op therapeutische basis, zowel individueel als in groepsverband (bijvoorbeeld het uitvoeren van kleine huishoudelijke activiteiten).

Huishoudelijke activiteiten:
Surplus Zorg regelt en verzorgt de huishoudelijke taken, met uitzondering van de schoonmaak van uw persoonlijke eigendommen.

Geestelijke verzorging:
Surplus Zorg stimuleert individuele contacten vanuit uw eigen geloofstraditie. Wij bieden onze cliënten van onze woonzorgcentra tevens de mogelijkheid om geestelijke verzorging te ontvangen vanuit Surplus Zorg.

Behandeling
Een specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor de medische zorg en voor de inhoud van het zorgleefplan. Aan de hand van het zorgleefplan worden de benodigde (para)medische disciplines ingezet. Door een team dat bestaat uit verschillende specialisten wordt u ontwikkelingsgerichte zorg geboden. U leert steeds meer zelf te doen. Dit kan individueel of in groepsverband, en van zeer intensief naar afbouw of, zo nodig, onderhoud.

Zorgarrangement 9a wordt in de volgende locaties van Surplus Zorg geboden:

• Zevenbergen: Woonzorgcentrum Zevenbergen
• Breda: Amphia, Langendijk
• Fijnaart: Fendertshof
• Terheijden: Antonius Abt
• Klundert: Mauritshof

Financiering
Uw verblijf wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast is er sprake van een, aan het inkomen gerelateerde, eigen bijdrage. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd, hierover wordt u van tevoren geïnformeerd.

Terug naar vorige pagina