Zorgarrangement 10 V&V

"Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg". U bent door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerd voor zorgzwaartepakket 10, ‘beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’. U heeft, volgens uw artsen, een levensverwachting van hooguit enkele maanden. Als het langer duurt wordt de indicatie verlengd. U woont thuis en kunt niet langer in uw eigen woonomgeving blijven of u verblijft in het ziekenhuis en kunt niet langer in het ziekenhuis blijven. In bijzondere situaties kunt u, als u al in een verzorgingshuis of verpleeghuis woont, de zorg uit zorgzwaartepakket 10 krijgen. Een bijzondere situatie is het als u specialistische verpleging en verzorging nodig heeft.

Surplus Zorg ondersteunt u bij het verlichten van uw lichamelijk en psychosociaal lijden en bij het nemen van afscheid. De zorgvraag van u en uw naasten is ons uitgangspunt. Onze palliatief-terminale zorg wordt uitgevoerd door een deskundig team dat bestaat uit verschillende specialisten. De hoeveelheid zorg die u krijgt, wordt uitgedrukt in ‘uren per week’.  Zorgzwaartepakket 10 omvat gemiddeld 26,5 tot 32,5 uur zorg en begeleiding.

Kwaliteit van de zorg
Surplus Zorg zorgt ervoor dat u goede zorg krijgt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de medewerkers ervoor zorgen dat uw lichaam goed verzorgd is. U krijgt aandacht voor uw gezondheid. U krijgt gevarieerd eten en drinken. U kunt meedoen aan dagbesteding en u krijgt geestelijke verzorging als u dat wenst.
Samen met u en/of uw vertegenwoordiger wordt er een zorgleefplan opgesteld dat past bij uw situatie en wensen. In een zorgleefplan staan de zorgafspraken die tussen u en uw persoonlijk begeleider zijn gemaakt. Tevens worden hierin de gemaakte afspraken met betrekking tot aanvullende diensten opgenomen (bron: gebruikersgids zorgzwaartepakketten versie 2010).

Welke zorg krijgt u?
Zorgactiviteiten:
Samen met u kijken we welke zorg en ondersteuning het meest geschikt zijn. Afhankelijk van uw situatie nemen wij bepaalde zorgtaken van u over, bijvoorbeeld wassen en/of aankleden. Wij letten hierbij op eventuele veranderingen in uw functioneren en uw situatie. U heeft bijvoorbeeld op een bepaald moment meer of andere zorg nodig. De zorg en ondersteuning worden in dat geval aangepast. Gespecialiseerde verpleegkundige zorg is mogelijk.

Welzijnsactiviteiten:
U kunt naar wens deelnemen aan welzijnsactiviteiten op de locatie. Wij gaan hierbij altijd uit van uw persoonlijke wensen, behoeften en mogelijkheden.

Huishoudelijke activiteiten:
Surplus Zorg regelt en verzorgt de huishoudelijke taken, met uitzondering van de schoonmaak van uw persoonlijke eigendommen.

Geestelijke verzorging:
Surplus Zorg stimuleert individuele contacten vanuit uw eigen geloofstraditie. Wij bieden de cliënten van onze woonzorgcentra tevens de mogelijkheid om geestelijke verzorging te ontvangen vanuit Surplus Zorg.
 
Behandeling
Een specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor de medische zorg en voor de inhoud van het zorgleefplan. Aan de hand van het zorgleefplan worden de benodigde disciplines ingezet.

Zorgarrangement 10 wordt in de volgende locaties van Surplus Zorg geboden:

• Zevenbergen: Woonzorgcentrum Zevenbergen en De Westhoek
• Fijnaart: Fendertshof
• Klundert: Mauritshof
• Zevenbergschen Hoek: St. Martinus
• Lage Zwaluwe: De Ganshoek
• Terheijden: Antonius Abt
• Breda: De Werve

Financiering
Uw verblijf wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast is er sprake van een, aan het inkomen gerelateerde, eigen bijdrage. Voor sommige activiteiten wordt er een eigen bijdrage gevraagd, hierover wordt u van tevoren geïnformeerd.

Terug naar vorige pagina