Zorgarrangement 1LG

"Wonen met enige begeleiding en enige verzorging". U bent door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerd voor zorgzwaartepakket 1LG ‘wonen met enige begeleiding en enige verzorging’. Dit betekent dat u woont in een veilige omgeving met enige begeleiding en ondersteuning van een zorginstelling, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven functioneren. U heeft lichte lichamelijke problemen en mogelijk heeft u behoefte aan toezicht en stimulatie wat kleine verzorgingstaken betreft. Er is sprake van een omgeving waarin u kunt vertrouwen op, 24 uur per dag, zorg in nabijheid. Er is met name sprake van een lichamelijke handicap (functiestoornis). De hoeveelheid zorg die u krijgt wordt uitgedrukt in ‘uren per week’. Zorgzwaartepakket 1LG omvat gemiddeld 9,5 tot 11,5 uur zorg en begeleiding. Wanneer u recht heeft op dagbesteding ligt het gemiddelde tussen de 14,5 en 18 uur per week.

Kwaliteit van de zorg
Surplus Zorg zorgt ervoor dat u goede zorg krijgt. Dat betekent dat de medewerkers ervoor zorgen dat uw lichaam goed verzorgd is. U krijgt aandacht voor uw gezondheid. U krijgt gevarieerd eten en drinken. U kunt meedoen aan dagbesteding en u krijgt geestelijke verzorging als u dat wenst.
Samen met u en/of uw vertegenwoordiger wordt er een zorgleefplan opgesteld dat past bij uw situatie en wensen. In een zorgleefplan staan de zorgafspraken die tussen u en uw persoonlijk begeleider zijn gemaakt. Tevens worden hierin de gemaakte afspraken met betrekking tot aanvullende diensten opgenomen (bron: gebruikersgids zorgzwaartepakketten versie 2010).

De huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg en kan, wanneer dat nodig is, gebruikmaken van de expertise van onze medische staf waaronder: specialist ouderengeneeskunde, revalidatiearts, GZ psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en diëtiste.  

Welke zorg krijgt u?
Zorgactiviteiten:
U kunt de dagelijkse handelingen deels zelfstandig uitvoeren, maar u heeft enige hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging. Wij bieden ondersteuning en hulp bij kleine verzorgingstaken, zoals:
• toezicht op persoonlijke verzorging;
• gebitsverzorging, haren, nagels en huid.

Welzijnsactiviteiten:
Om sociale contacten te bevorderen, kunt u deelnemen aan welzijnsactiviteiten, zoals koffie en thee drinken, uitstapjes, handwerken en spelactiviteiten. Deze vinden centraal plaats en zijn voor alle cliënten van het woonzorgcentrum toegankelijk. Daarnaast biedt Surplus Zorg groepsactiviteiten om de dag te structureren en vereenzaming tegen te gaan.

Begeleiding:
U heeft behoefte aan begeleiding op het gebied van het nemen van besluiten, het komen tot oplossingen, deelname aan het maatschappelijk leven en het uitvoeren van complexere taken. Wij bieden een afgesproken vaste structuur.

Huishoudelijke activiteiten:
Surplus Zorg verzorgt de huishoudelijke taken, met uitzondering van de schoonmaak van uw persoonlijke eigendommen.

Geestelijke verzorging:
Surplus Zorg stimuleert individuele contacten vanuit uw eigen geloofstraditie. De plaatselijke geloofsgemeenschappen zorgen voor vieringen en gebedsmomenten in onze woonzorgcentra.
 
Dagbesteding:
Surplus Zorg organiseert activiteiten overdag. Dit kan in groepsverband of individueel, afhankelijk van wat u wilt en kunt doen.

Zorgarrangement 1LG wordt in de volgende locaties van Surplus Zorg geboden:

• Fijnaart: Fendertshof
• Klundert: Mauritshof
• Zevenbergen: Woonzorgcentrum Zevenbergen en De Westhoek
• Zevenbergschen Hoek: St. Martinus
• Lage Zwaluwe: De Ganshoek
• Terheijden: Antonius Abt
• Breda: De Werve

Financiering
Het verblijf wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast is er sprake van een, aan het inkomen gerelateerde, eigen bijdrage. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd, hierover wordt u van tevoren geïnformeerd.

Terug naar vorige pagina