Zorgarrangement 3 LG

"Wonen met enige begeleiding en verzorging". U bent door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerd voor zorgzwaartepakket 3LG ‘wonen met enige begeleiding en verzorging’. Daarnaast wordt u ook behandeling geboden. Dit betekent dat u woont in een veilige omgeving met enige begeleiding en ondersteuning van een zorginstelling, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven functioneren. U heeft lichamelijke problemen mogelijk is er behoefte aan toezicht en stimulatie wat kleine verzorgingstaken betreft. Er is sprake van een omgeving waarin u kunt vertrouwen op, 24 uur per dag, zorg in nabijheid. Er is met name sprake van een lichamelijke handicap (functiestoornis). De hoeveelheid zorg die u krijgt wordt uitgedrukt in ‘uren per week’. Zorgzwaartepakket 3LG omvat gemiddeld 14 tot 17 uur zorg en begeleiding. Wanneer u recht heeft op dagbesteding ligt het gemiddelde tussen de 19 en 23,5 uur per week.

Kwaliteit van de zorg
Surplus Zorg zorgt ervoor dat u goede zorg krijgt. Dat betekent dat de medewerkers ervoor zorgen dat uw lichaam goed verzorgd is. U krijgt aandacht voor uw gezondheid. U krijgt gevarieerd eten en drinken. U kunt meedoen aan dagbesteding en u krijgt geestelijke verzorging als u dat wenst.
Samen met u en/of uw vertegenwoordiger wordt er een zorgleefplan opgesteld dat past bij uw situatie en wensen. In een zorgleefplan staan de zorgafspraken die tussen u en uw persoonlijk begeleider zijn gemaakt. Tevens worden hierin de gemaakte afspraken met betrekking tot aanvullende diensten opgenomen (bron: gebruikersgids zorgzwaartepakketten versie 2010).

Welke zorg krijgt u?
Zorgactiviteiten:
U heeft veel  hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging. Wij bieden ondersteuning en hulp bij verzorgingstaken. Indien nodig zullen wij taken van u overnemen. Wij bieden onder andere zorg bij:
• wassen, douchen en kleden;
• opstaan en naar bed gaan;
• hulp bij het eten en drinken;
• toiletgang;
• gebitsverzorging, haren, nagels en huid;
• medicatie.

Welzijnsactiviteiten:
Om sociale contacten te bevorderen kunt u deelnemen aan welzijnsactiviteiten, zoals koffie en thee drinken, uitstapjes, handwerken en spelactiviteiten. Deze vinden centraal plaats en zijn voor alle cliënten van het woonzorgcentrum toegankelijk. Tevens is er een aanbod van groepsactiviteiten om de dag te structureren en vereenzaming tegen te gaan.

Begeleiding:
Mogelijk heeft u behoefte aan enige begeleiding op het gebied van het nemen van besluiten, het komen tot oplossingen, deelname aan het maatschappelijk leven en het uitvoeren van complexere taken. Indien u dit wenst, kunt u hierbij hulp vragen.

Huishoudelijke activiteiten:
Surplus Zorg verzorgt de huishoudelijke taken, met uitzondering van de schoonmaak van uw persoonlijke eigendommen.

Geestelijke verzorging:
Surplus Zorg stimuleert individuele contacten vanuit uw eigen geloofstraditie. Wij bieden de cliënten van onze woonzorgcentra tevens de mogelijkheid om geestelijke verzorging te ontvangen vanuit Surplus Zorg.

Dagbesteding:
Surplus Zorg organiseert activiteiten overdag. Dit kan in groepsverband of individueel, afhankelijk van wat u wilt en kunt doen.

Behandeling
Uw huisarts is niet langer verantwoordelijk voor uw medische zorg. Vanaf de dag van opname in het verpleeghuis is de specialist ouderengeneeskunde, samen met eventueel andere medisch specialisten zoals een revalidatiearts, psycholoog en een team van paramedische disciplines, verantwoordelijk. Naast de zorgafspraken worden ook de behandelafspraken in overleg met u vastgelegd in het zorgleefplan.

Zorgarrangement 3 LG  wordt in de volgende locaties van Surplus Zorg geboden:

• Fijnaart: Fendertshof
• Klundert: Mauritshof
• Zevenbergen: Woonzorgcentrum Zevenbergen en De Westhoek
• Zevenbergschen Hoek: St. Martinus
• Lage Zwaluwe: De Ganshoek
• Terheijden: Antonius Abt
• Breda: De Werve

Financiering
Het verblijf wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast is er sprake van een, aan het inkomen gerelateerde, eigen bijdrage. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd, hierover wordt u van tevoren geïnformeerd.

Terug naar vorige pagina