Zorgarrangement 4LG

"Wonen met begeleiding en verzorging". U bent door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerd voor zorgzwaartepakket 4LG ‘wonen met begeleiding en verzorging’. Dat betekent dat u woont in een veilige en beschermde leefomgeving van een zorginstelling met veel verzorging en veel begeleiding. U heeft ernstige lichamelijke beperkingen en problemen bij het denken. U heeft moeite om dingen te onthouden en moeite om beslissingen te nemen. U kunt u eigen leven onvoldoende organiseren en heeft veel begeleiding nodig. Ook heeft u uitgebreide hulp nodig bij de persoonlijke verzorging. Er is sprake van een omgeving waarin u kunt vertrouwen op, 24 uur per dag, zorg in nabijheid.

Er is met name sprake van een lichamelijke handicap (functie-stoornis). De hoeveelheid zorg die u krijgt, wordt uitgedrukt in ‘uren per week’. Zorgzwaartepakket 4LG omvat gemiddeld 16,5 tot 20 uur zorg en begeleiding. Wanneer u recht heeft op dagbesteding ligt het gemiddelde tussen de 21 en 26 uur per week.

Kwaliteit van de zorg
Surplus Zorg zorgt ervoor dat u goede zorg krijgt. Dat betekent dat de medewerkers ervoor zorgen dat uw lichaam goed verzorgd is. U krijgt aandacht voor uw gezondheid. U krijgt gevarieerd eten en drinken. U kunt meedoen aan dagbesteding en u krijgt geestelijke verzorging als u dat wenst.
Samen met u en/of uw vertegenwoordiger wordt er een zorgleefplan opgesteld dat past bij uw situatie en wensen. In een zorgleefplan staan de zorgafspraken die tussen u en uw persoonlijk begeleider zijn gemaakt. Tevens worden hierin de gemaakte afspraken met betrekking tot aanvullende diensten opgenomen (bron: gebruikersgids zorgzwaartepakketten versie 2010).

Welke zorg krijgt u?
Zorgactiviteiten:
U heeft veel hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging. Wij bieden ondersteuning en hulp bij verzorgingstaken. Indien nodig zullen wij taken van u overnemen. Wij bieden u onder andere zorg bij:
• wassen, douchen en kleden;
• opstaan en naar bed gaan;
• het anders willen gaan zitten of liggen;
• eten en drinken;
• toiletgang;
• gebitsverzorging, haren, nagels en huid;
• medicatie;
• wondverzorging.

Welzijnsactiviteiten:
Om sociale contacten te bevorderen kunt u deelnemen aan welzijnsactiviteiten, zoals koffie en thee drinken, uitstapjes, handwerken en spelactiviteiten. Onze medewerkers kunnen u helpen tijdens deze welzijnsactiviteiten. De activiteiten vinden centraal plaats en zijn voor alle cliënten van het woonzorgcentrum toegankelijk. U kunt meedoen aan groepsactiviteiten. De medewerkers helpen u bij uw dagritme en bieden u zoveel mogelijk een vaste dagstructuur. Zij proberen er zoveel mogelijk voor te zorgen dat u kunt doen wat u leuk vindt.

Begeleiding:
U heeft behoefte aan structuur bij dagelijkse routine en begeleiding op het gebied van het nemen van besluiten, het komen tot oplossingen, deelname aan het maatschappelijk leven en het uitvoeren van complexere taken. Onze medewerkers ondersteunen u hierin.

Huishoudelijke activiteiten:
Surplus Zorg verzorgt de huishoudelijke taken in uw appartement met uitzondering van de schoonmaak uw persoonlijke eigendommen.

Geestelijke verzorging:
Surplus Zorg stimuleert individuele contacten vanuit uw eigen geloofstraditie. Wij bieden de cliënten van onze woonzorgcentra tevens de mogelijkheid om geestelijke verzorging te ontvangen vanuit Surplus Zorg.

Dagbesteding:
Surplus Zorg organiseert activiteiten overdag. Dit kan in groepsverband of individueel, afhankelijk van wat u wilt en kunt doen.

Behandeling
Uw huisarts is niet langer verantwoordelijk voor uw medische zorg. Vanaf de dag van opname in het verpleeghuis is de specialist ouderengeneeskunde, eventueel samen met andere medisch specialisten zoals een revalidatiearts, psycholoog en een team aan paramedische disciplines, verantwoordelijk. Naast de zorgafspraken worden ook de behandelafspraken in overleg met u vastgelegd in het zorgleefplan.

Zorgarrangement 4LG wordt in de volgende locaties van Surplus Zorg geboden:

• Fijnaart: Fendertshof
• Klundert: Mauritshof
• Zevenbergen: Woonzorgcentrum Zevenbergen en De Westhoek
• Zevenbergschen Hoek: St. Martinus
• Lage Zwaluwe: De Ganshoek
• Terheijden: Antonius Abt
• Breda: De Werve

Financiering
Het verblijf wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is er sprake van een, aan het inkomen gerelateerde, eigen bijdrage. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd, hierover wordt u van tevoren geïnformeerd.

Terug naar vorige pagina