Zorgarrangement 5 LG

"Wonen met begeleiding en intensieve verzorging". U bent door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerd voor zorgzwaartepakket LG 5 ‘wonen met begeleiding en intensieve verzorging’. Dat betekent dat u woont in een veilige beschermde leefomgeving van een zorginstelling met heel veel verzorging en veel begeleiding. U heeft ernstige lichamelijke beperkingen waardoor u steeds minder zelf kunt. U weet heel goed hoe u wilt dat de dingen geregeld worden. Misschien vindt u het moeilijk om zelf besluiten te nemen en heeft u problemen met nadenken of met uw geheugen. Praten kan soms ook moeilijk zijn.

U heeft behoefte aan een beschermde woon-/zorgomgeving waar 24 uur per dag intensieve verzorging en verpleging aanwezig is en direct beschikbaar is. U heeft daarnaast behoefte aan verschillende vormen van zorg zoals: verzorging, begeleiding en behandeling door verschillende specialisten en/of behandelaars. Deze vormen van zorg worden op elkaar afgestemd en kunnen 24 uur per dag geboden worden. 
Er is met name sprake van een lichamelijke handicap (functiestoornis). De hoeveelheid zorg die u krijgt, wordt uitgedrukt in ‘uren per week’. Zorgzwaartepakket 5LG omvat gemiddeld 20 tot 24,5 uur zorg en begeleiding. Wanneer u recht heeft op dagbesteding ligt het gemiddelde tussen de 25,5 en 31 uur per week.

Kwaliteit van de zorg
Surplus Zorg zorgt ervoor dat u goede zorg krijgt. Dat betekent dat de medewerkers ervoor zorgen dat uw lichaam goed verzorgd is. U krijgt aandacht voor uw gezondheid. U krijgt gevarieerd eten en drinken. U kunt meedoen aan dagbesteding en u krijgt geestelijke verzorging als u dat wenst.
Samen met u en/of uw vertegenwoordiger wordt er een zorgleefplan opgesteld dat past bij uw situatie en wensen. In een zorgleefplan staan de zorgafspraken die tussen u en uw persoonlijk begeleider zijn gemaakt. Tevens worden hierin de gemaakte afspraken met betrekking tot aanvullende diensten opgenomen (bron: gebruikersgids zorgzwaartepakketten versie 2010).

Welke zorg krijgt u?
Zorgactiviteiten:
Surplus Zorg biedt u volledige hulp bij de persoonlijke verzorging zoals u dat wenst. U kunt hierbij denken aan hulp bij:
• wassen, douchen en kleden;
• opstaan en naar bed gaan;
• toiletgang;
• eten en drinken;
• gebitsverzorging, haren, nagels en huid;
• wondverzorging;
• medicatie.

Welzijnsactiviteiten:
Om sociale contacten te bevorderen kunt u deelnemen aan welzijnsactiviteiten, zoals koffie en thee drinken, uitstapjes, handwerken en spelactiviteiten. Deze vinden centraal plaats en zijn voor alle cliënten van het woonzorgcentrum toegankelijk. Surplus Zorg biedt groepsactiviteiten om de dag te structureren en vereenzaming tegen te gaan.

Begeleiding:
U heeft behoefte aan structuur in uw dagelijkse leven en aan begeleiding op het gebied van het nemen van besluiten, het komen tot oplossingen, deelname aan het maatschappelijk leven en het uitvoeren van complexere taken. Medewerkers van Surplus Zorg ondersteunen u hierin.

Huishoudelijke activiteiten:
Surplus Zorg regelt en verzorgt de huishoudelijke taken in uw appartement, met uitzondering van de schoonmaak van uw persoonlijke eigendommen

Geestelijke verzorging:
Surplus Zorg stimuleert individuele contacten vanuit uw eigen geloofstraditie. Wij bieden de cliënten van onze woonzorgcentra tevens de mogelijkheid om geestelijke verzorging te ontvangen vanuit Surplus Zorg.

Dagbesteding:
Surplus Zorg organiseert activiteiten overdag. Dit kan in groepsverband of individueel, afhankelijk van wat u wilt en kunt doen.

Behandeling
Uw huisarts is niet langer verantwoordelijk voor uw medische zorg. Vanaf de dag van opname in het verpleeghuis is de specialist ouderengeneeskunde, eventueel samen met andere medisch specialisten zoals een revalidatiearts, psycholoog en een team aan paramedische disciplines, verantwoordelijk. Naast de zorgafspraken worden ook de behandelafspraken, in overleg met u, vastgelegd in het zorgleefplan.

Zorgarrangement 5LG wordt in de volgende locaties van Surplus Zorg geboden:

• Fijnaart: Fendertshof
• Klundert: Mauritshof
• Zevenbergen: Woonzorgcentrum Zevenbergen en De Westhoek
• Zevenbergschen Hoek: St. Martinus
• Lage Zwaluwe: De Ganshoek
• Terheijden: Antonius Abt
• Breda: De Werve

Financiering
Het verblijf wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast is er sprake van een, aan het inkomen gerelateerde, eigen bijdrage. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd, hierover wordt u van tevoren geïnformeerd.

Terug naar vorige pagina