Zorgarrangement 7 LG

"Wonen met zeer intensieve begeleiding en intensieve verzorging". U bent door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerd voor zorgzwaartepakket 7LG, ‘wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging’. U heeft ernstige lichamelijke beperkingen. U heeft daardoor heel veel verzorging en verpleging nodig omdat u maar weinig dingen zelf kunt. Uw dagindeling moet een vaste structuur hebben. Het is belangrijk dat u de gehele dag begeleiding krijgt in een huiselijke en veilige woonomgeving met een vaste structuur en vaak een eenduidige manier van benaderen. U heeft behoefte aan een beschermde woon-/zorgomgeving waar 24 uur per dag de zorgverlening voortdurend in de nabijheid en direct beschikbaar is. U heeft daarnaast behoefte aan verschillende vormen van zorg zoals: verzorging, begeleiding en behandeling door verschillende specialisten en/of behandelaars. Deze vormen van zorg worden op elkaar afgestemd en kunnen 24 uur per dag geboden worden.

Er is met name sprake van een lichamelijke handicap (functiestoornis). De hoeveelheid zorg die u krijgt, wordt uitgedrukt in ‘uren per week’. Zorgzwaartepakket 7LG omvat gemiddeld 25 tot 30,5 uur zorg en begeleiding. Wanneer u recht heeft op dagbesteding ligt het gemiddelde tussen de 27 uur en 33 uur per week.

Kwaliteit van de zorg
Surplus Zorg zorgt ervoor dat u goede zorg krijgt. Dat betekent dat de medewerkers ervoor zorgen dat uw lichaam goed verzorgd is. U krijgt aandacht voor uw gezondheid. U krijgt gevarieerd eten en drinken. U kunt meedoen aan dagbesteding en u krijgt geestelijke verzorging als u dat wenst.
Samen met u en/of met uw vertegenwoordiger wordt er een zorgleefplan opgesteld dat past bij uw situatie en wensen. In een zorgleefplan staan de zorgafspraken die tussen u en uw persoonlijk begeleider zijn gemaakt. Tevens worden hierin de gemaakte afspraken met betrekking tot aanvullende diensten opgenomen (bron: gebruikersgids zorgzwaartepakketten versie 2010).

Welke zorg krijgt u?
Zorgactiviteiten:
U krijgt volledige hulp door één of twee medewerkers bij uw persoonlijke verzorging. Uw wensen en behoeften zijn hierbij altijd het uitgangspunt. Ook krijgt u, indien nodig, deskundige zorg en verpleging bij het verzorgen van wonden en het innemen van medicatie. Surplus Zorg biedt u zo nodig hulp en/of begeleiding bij het eten en drinken, meestal in groepsverband. Waar nodig wordt hulp geboden als u zich wilt verplaatsen. Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden en hulpmiddelen om de dingen die u niet meer goed zelf kunt, te blijven doen. Er is altijd iemand in de buurt om u te helpen, ook ‘s nachts. 

Welzijnsactiviteiten:
Om sociale contacten te bevorderen kunt u deelnemen aan georganiseerde welzijnsactiviteiten, zoals koffie en thee drinken, uitstapjes, hand/knutselwerken en spelactiviteiten. Deze vinden centraal plaats en zijn voor alle bewoners van het woonzorgcentrum toegankelijk. Een groot deel van u dagelijks leven wordt door ons geregeld. Het verblijf in de gezamenlijke huiskamer waar ook activiteiten worden geboden, biedt u structuur. Uw programma wordt opgesteld aan de hand van uw zorgleefplan en uw wensen en behoeften.

Begeleiding:
Surplus Zorg biedt u begeleiding en ondersteuning bij problemen met handhaving in uw eigen omgeving in samenhang met uw ziekte en/of beperkingen.

Huishoudelijke activiteiten:
Surplus Zorg regelt en verzorgt de huishoudelijke taken in uw appartement, met uitzondering van de schoonmaak van uw persoonlijke eigendommen.

Geestelijke verzorging:
Surplus Zorg stimuleert individuele contacten vanuit uw eigen geloofstraditie. Wij bieden de cliënten van onze woonzorgcentra tevens de mogelijkheid om geestelijke verzorging te ontvangen vanuit Surplus Zorg.

Dagbesteding:
Surplus Zorg organiseert activiteiten overdag. Dit kan in groepsverband of individueel, afhankelijk van wat u wilt en kunt doen.

Behandeling
Uw huisarts is niet langer verantwoordelijk voor uw medische zorg. Vanaf de dag van opname in het verpleeghuis is de specialist ouderengeneeskunde, eventueel samen met andere medisch specialisten zoals een revalidatiearts, psycholoog en een team aan paramedische disciplines, verantwoordelijk. Naast de zorgafspraken worden ook de behandelafspraken, in overleg met u, vastgelegd in het zorgleefplan.

Zorgarrangement 7LG wordt in de volgende locaties van Surplus Zorg geboden:

• Fijnaart: Fendertshof
• Klundert: Mauritshof
• Zevenbergen: Woonzorgcentrum Zevenbergen
• Lage Zwaluwe: De Ganshoek
• Terheijden: Antonius Abt

Financiering
Het verblijf wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast is er sprake van een, aan het inkomen gerelateerde, eigen bijdrage. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd, hierover wordt u van tevoren geïnformeerd.

Terug naar vorige pagina